Please enable JS

ALGEMENE VOORWAARDEN

De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op elke verrichting van diensten ten behoeve van cliënten. Afwijking van deze voorwaarden geldt alleen indien door Gentse Carwash, hierna 'het autowasbedrijf' genoemd, schriftelijk bevestigd.

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: autowasbedrijf: onderneming of deel van onderneming welke zich bedrijfsmatig bezighoudt met dienstverlening op het gebied van reiniging van motorvoertuigen. cliënt: degene die gebruik maakt van de diensten van het autowasbedrijf. Uitleg gebruik: de cliënt dient zich voorafgaand aan het gebruik van de autowasinstallatie te informeren over het juiste gebruik ervan.

2. Instructies

De cliënt dient zich te houden aan de instructies op de instructieborden en bijbehorende lichtsignalen en dient de aanwijzingen op te volgen die door een medewerker van het autowasbedrijf mondeling of door gebaren worden gegeven.

3. Geschiktheid van het voertuig

Het voertuig van de cliënt is alleen geschikt voor de autowasinstallatie als het voldoet aan lichtsignalen en dient de aanwijzingen op te volgen die door een medewerker van het autowasbedrijf mondeling of door gebaren worden gegeven.

Het voertuig van cliënt is alleen geschikt voor de autowasinstallatie als het voldoet aan de volgende eisen: het voertuig moet vier wielen hebben en een dichte carrosserie; slechts indien uitdrukkelijk door het autowasbedrijf is aangegeven dat de autowasinstallatie tevens geschikt is voor bv gebruik door voertuigen met meer of minder dan vier wielen kan van het voorgaande worden afgeweken. De op de autowasinstallatie aangegeven maximum-afmetingen (Hoogte Breedte Lengte) mogen niet worden overschreden. Het voertuig mag geen loszittende en/of uitstekende onderdelen hebben die door de autowasinstallatie losgerukt kunnen worden. Onderdelen die los kunnen zitten en/of uitsteken zijn o.a. antennes, spiegels, sierstrips, stootlijsten, bumpers, spoilers, schijnwerpers, ruiten- en koplampwissers; ook niet- originele onderdelen of wijzigingen van de carrosserie kunnen los zitten. Door slijtage, kleine schade, ouderdom etc kunnen onderdelen die vast lijken te zitten toch loszitten. De cliënt dient zelf na te gaan of zijn voertuig geschikt is en dient in geval van twijfel een medewerker van het autowasbedrijf om advies vragen. De cliënt dient bijzonderheden voorafgaand aan de wasbehandeling bij een medewerker van het autowasbedrijf te melden.

4. Wasresultaat

Bij extreme vervuiling is het autowasbedrijf gerechtigd meerkosten in rekening te brengen. Bij een normaal vervuilde auto mag cliënt verwachten dat het in water oplosbaar vuil wordt verwijderd. Er wordt een voorbehoud gemaakt ten aanzien van de mogelijkheid bepaalde vervuiling te verwijderen. De cliënt kan er niet op rekenen dat vet, teer, krassen etc worden verwijderd.

5. Klachten

In geval van een klacht of indien het wasresultaat niet is zoals de cliënt (gezien het bovenstaande) redelijkerwijs mocht verwachten, dient de cliënt een medewerker van het autowasbedrijf aan te spreken, zonder het voertuig in de rij voor de autowasinstallatie te plaatsen. Wordt de klacht aangaande het wasresultaat door het autowasbedrijf gegrond verklaard, dan heeft cliënt recht op éénmaal opnieuw wassen volgens het door het autowasbedrijf te kiezen programma.

6. Schade

De cliënt is aansprakelijk voor schade bij zichzelf, bij het autowasbedrijf of bij andere gebruikers, ontstaan doordat cliënt de instructies niet correct opvolgt of een ongeschikt voertuig laat wassen. In geval van overmacht is autowasbedrijf niet aansprakelijk voor (in)directe schade. Onder overmacht wordt ten minste (maar niet uitsluitend) verstaan: schade ten gevolge van het gegeven dat een cliënt de instructies niet opvolgt en/of de installatie onjuist gebruikt of een ongeschikt voertuig laat wassen, onder verwijzing van artikel 1, 2 en 3.

Schade, waarvoor de cliënt meent dat het autowasbedrijf aansprakelijk is, dient voor het verlaten van het bedrijfsterrein of uiterlijk binnen een termijn van 24 uur aan een medewerker van het autowasbedrijf te worden gemeld. Het autowasbedrijf honoreert bij vermeende aansprakelijkheid van het autowasbedrijf geen verzoeken tot vergoeding van reparaties en herstellingen die zijn uitgevoerd door een derde, voor zover deze werkzaamheden zijn verricht zonder overleg en uitdrukkelijke goedkeuring vooraf van het autowasbedrijf.

7. Weigeren van klanten

Het autowasbedrijf kan een cliënt weigeren als diens voertuig voor de autowasinstallatie ongeschikt is of als daarvoor een andere redelijke grond bestaat.

8. Persoonsgegevens

Zie onze privacy policy.

9. Online transacties

Het autowasbedrijf aanvaardt betalingen met BANCONTACT, VISA en MASTERCARD. Indien u kiest om te betalen met een kredietkaart, wordt het bedrag onmiddellijk na uw bevestiging van betaling van uw kaart gedebiteerd.

10. Aankoop wastegoed & abonnement

U kan wastegoed zowel online als aan onze automatische kassa’s aankopen/opladen. Op het moment van de transactie worden de facturatiegegevens gebruikt die gekoppeld zijn aan uw wagen. Er worden geen terugbetalingen gedaan na deze transactie.

Onze acties in uw mailbox ontvangen?


Door in te schrijven verklaart u zich akkoord met onze privacy policy.